Zahtjev za pokretanje ispitivanja ustavnosti i zakonitosti Nacionalne klasifikacije zanimanja

Ženska mreža Hrvatske
Mali Lošinj
Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova
Zagreb

Molim da pokrenete ispitivanje ustavnosti i zakonitosti Nacionalne klasifikacije zanimanja koju je Državni zavod za statistiku odredio temeljem čl. 12. i 13. Zakona o državnoj statistici i koja je važeća od 1.1.1999. godine.
Smatramo da se korištenjem Nacionalne klasifikacije zanimanja radi krši ustavno načelo ravnopravnosti spolova i Zakon o ravnopravnosti spolova, te da je u nju ugrađena društvena predrasuda prema ženama kao manje vrijednom spolu, što se očituje selektivnom upotrebom imenica ženskog i muškog roda.


Namjena ove nomenklature je: ”Nacionalna klasifikacija zanimanja je norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima” (3.3.1. Cilj projektne zadaće NKZ); “............. sredstvo je za sustavno prikupljanje, obradu i prikazivanje informacija o zanimanjima, prikladno sredstvo za upotrebu u službi zapošljavanja, sustavu obrazovanja, profesionalnoj orijentaciji i sl. te u državnoj statistici, ostalim statističkim istraživanjima, znanosti itd.” ( 2. Uvod NKZ).


Zanimanja su u klasifikaciji razvrstana u rodove, vrste, podvrste i skupine, kojih su nazivi istaknuti imenicama u prvom lici množine, te unutar njih pojedinačna zanimanja, nabrojana u prvom licu jednine.
Sve su ove skupine zanimanja navedene u muškom rodu, izuzev sljedećih:


3231 MEDICINSKE SESTRE
3232 PRIMALJE
4115 TAJNICE
5111 ZRAKOPLOVNE DOMAĆICE I BROSKI POSLUŽITELJI
5121 DOMAĆICE I SRODNA ZANIMANJA
7436 ŠIVAČI, VEZILJE I SRODNA ZANIMANJA
9131 KUĆNE POMOĆNICE
9133 PRALJE I GLAČARICE

Imenicama isključivo ženskoga roda iskazana su sljedeća zanimanja:

3232.11.4 primalja
4115.11.4 tajnica
sekretarica režije
sekretarica
5111.11.4 domaćica zrakoplova
5111.12.4 voditeljica u kabini zrakoplova
5111.13. zemaljska domaćica
5111.14.4 brodska sobarica
5111.11.4 stjuardesa
5111.12.4 starija zrakoplovna domaćica
5121.14.2 hotelska sobarica
5131.11.2 paziteljica djece
dadilja
5149.11.4 hostesa
5149.32.2 gatara
6130.22.3 seljakinja, domaćica seoskog turizma
7436.15.3 vezilja
9131.11.1 kućna pomoćnica
čistačica, spremačica
9133.11.1 pralja
9133.12.1 glačarica

Samo sljedeća zanimanja imaju dubletu; iskazana su imenicama u ženskoj i u muškoj inačici:


3231.11.4 medicinska sestra i medicinski tehničar
5123.11.2 servirka i poslužitelj jela i pića
5132.11.2 bolničar i babica
5132.12.1 sobarica, mladić sobe

Nedvojbeno je da načinom na koji je ova klasifikacija zanimanja provedena hrvatsko društvo odašilje poruku koja su zanimanja društveno poželjna za žene: slabo plaćeni poslovi opsluživanja drugih, za koje se smatra da su biološkim žrijebom predodređeni za žene, i koji su u privatnoj sferi uglavnom već prevaljeni na žene.
Kako je ova klasifikacija «sredstvo za upotrebu u službi zapošljavanja», te se sa svojom osebujnom upotrebom imenica muškog i ženskog roda koristi u natječajima za zapošljavanje, onda služi za dalju reprodukciju stereotipa o ženskim i muškim zanimanjima, te potiče diskriminaciju žena prilikom zapošljavanja.
Također ova klasifikacija odriče dostojanstvo ženama koje ostvare veći stupanj obrazovanja, te dobiju diplome za zanimanja iskazana u muškom rodu i potom na takav način budu oslovljavane cijeli svoj profesionalni vijek.
Ovakav način iskazivanja zanimanja implicira kako je norma uspješnosti muška, te je također u suprotnosti sa hrvatskim jezičnim standardom, koji poznaje i nalaže upotrebu imenica i u ženskom i u muškom obliku.
Mada bi se kod upotrebe nekih naziva zanimanja moglo opravdati kako se radi samo o savjesnoj upotrebi jezične govorne tradicije (izraz primalja nema mušku inačicu), upotreba riječi tajnik i tajnica pokazuje da se radi o namjernoj diskriminaciji žena.
Imenice tajnik i tajnica pripadaju korpusu hrvatskoga jezika u istom značenju (Vladimir Anić, Rječnik hrvatskoga jezika, Novi liber 1998: «tajnik, tajnica, onaj koji vodi i objedinjava administrativne poslove»). Njihova upotreba pak u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja je krajnje diskriminativna, te se imenica u isključivo muškoj inačici koristi ovako:


1121. TAJNICI HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA, VLADE I NJIHOVIH RADNIH TIJELA


Tajnici domova Hrvatskog državnog sabora, Vlade i njihovih radnih tijela obavljaju organizacijske i stručno-administrativne poslove tijela u kojima obnašaju tu dužnost. Organiziraju i nadgledaju pripremu materijala za sjednice, prijem i otpremu pošte, surađuju s drugim tijelima i službama, pomažu u formuliranju zaključaka, brinu o pridržavanju propisane procedure, vode zapisnik ili brinu o zapisniku sjednica, dostavljaju zaključke sjednica tijelima kojima su namijenjeni; uz suglasnost ili po nalogu predsjednika obavljaju i druge srodne poslove.
Ti poslovi uključuju:


a) slanje poziva za sjednice s pripadajućim materijalima;
b) prijem i otpremu pošte;
c) davanje zadataka i nadgled stručnih i tehničkih službi pri obavljanju poslova za tijelo;
d) vođenje odgovarajućih evidencija;
e) vođenje ili nadgled vođenja zapisnika ili prijepisa zvučne snimke sjednice;
f) pomoć i konzultacije s predsjednikom tijela;
g) brigu o pridržavanju odredbi poslovnika tijela;
h) suradnja s predstavnicima relevantnih tijela;
i) ostali organizacijski i administrativni srodni poslovi.

U toj su skupini zanimanja:
1121.11.0 tajnik Hrvatskog državnog sabora
1121.21.0 tajnik Vlade
1121.31.0 tajnik radnog tijela Hrvatskog državnog sabora
1121.41.0 tajnik radnog tijela Vlade“

Imenica tajnica se pak u isključivo ženskoj inačici koristi za bitno reduciran obim poslova, koji traže manje znanja, ubuhvaćaju manje nadležnosti i vlastite inicijative, te su slijedom toga manje plaćeni i društveno vrednovani:


4115. TAJNICE
Tajnice se koriste pisaćim strojevima i računalima za obradu teksta za kontrolu i prijepis korespondencije i ostalih spisa, prate primljenu i odaslanu poštu, ispituju zahtjeve za skupove i sastanke, bilježe i provjeravaju odlaske i druga odobrena prava osoblja, organiziraju i nadgledaju sustav urudžbiranja (arhiviranja).
Ti poslovi uključuju:


a) provjeru i prijepis korespondencije, koncepata i izvješća iz diktata ili pisanih bilješki u skladu s uredskim standardima, pomoću pisaćeg stroja ili računala za obradu teksta;
b) praćenje primljene i odaslane pošte;
c) pregled, bilježenje i raspoređivanje pošte i spisa;
d) ispitivanje zahtjeva za sastanke i pomaganje u njihovu organiziranju;
e) provjeru i bilježenje odlazaka i drugih odobrenih prava osoblja;
f) organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja);
g) obavljanje rutinske korespondencije na vlastitu inicijativu;
h) srodne poslove;
i) nadgled ostalih suradnika.


U toj su skupini zanimanja:


4115.11.4 tajnica


Slijedom iznešenoga Ženska mreža Hrvatske traži da se Nacionalna klasifikacija zanimanja uskladi sa Ustavom RH i Zakonom o ravnopravnosti spolova na način da sva zanimanja, kako ona nabrojana pojedinačno, tako i njihovi rodovi, vrste, podvrste i skupine, budu iskazani ženskom i muškom inačicom naziva zanimanja. Također tražimo da se školske ustanove obvežu da na zahtjev sačine prijepis dosadašnje isprave o stjecanju obrazovanja za neko zanimanje na način da se ono ženama iskaže u ženskom rodu.

U Malom Lošinju, 21. studenog 2004.

Bojana Genov
koordinatorica