Početna stranica - Home page
Ženska mreža Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su žene diskriminirane te ekonomski, politički i statusno marginalizirane. Vođena feminističkim principima Ženska mreža Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
  Udruga žena Vukovar
Izjave Aktivnosti Kampanje Mreža u medijima KONTAKT
WOMEN`S ASSOCIATION VUKOVAR

Misija:

Osnažiti žene kroz aktivan rad na sebi radi mogućnosti jačanja pozicije žena na lokalnom i državnom nivou kako bi znale konzumirati prava koja imaju i tražiti nova koja im jamče ravnopravnost spolova kako u kući, na poslu tako i na mjestima odlučivanja.

Mi smo:

Nevladina, neprofitna, feministička organizacija osnovana 1994. god. koja se bavi zaštitom žena od svih oblika nasilja u društvu na području Vukovarsko-Srijemske županije kroz održavanje radionica, seminara, okruglih stolova.

Aktivnosti:

Trefiking

-podizanje svijesti javnosti o problemu trgovine ljudima
-jačanje mreže protiv trgovine ljudima u R Hrvatskoj
-regrutiranje volonterki
-provođenje ankete po srednjim školama

Žensko savjetovalište:

 

- SOS telefon,
- pružanje psihosocijalne potpore kroz pojedinačni i grupni rad.

Klub osoba treće dobi:

- dnevni boravak sa čitanjem štampe, kreativnim radionicama i predavanjima o zdravlju.

Osnivanje povjerenstva za ravnopravnost spolova vukovarsko-srijemske županije"Žene zajedno", projekt 7 udruga Slavonije i Baranje, 23.9.2003.

Organiziramo:
  • Radionice
  • Edukativna predavanja
  • Okrugle stolove
  • Umrežavanje
  • Psiho-potpora
  • Provođenje anketa
  • Umrežavanje na lokalnom i nacionalnom nivouRadionica "Trgovina ljudima", Vukovar 28.5.2003.

Žene Račanu, ali nije nas poslušao, 14.12.2001.

Dani Vukovara - dani Europe

 


 
Ured: Brune Bušića 74, 32010 Vukovar
Telefon/Fax: 032 421 191
e mail: udruga-zena-vukovar@vk.htnet.hr