Zagreb, 31. siječnja 2020. godine

U Zagrebu je protekla dva dana održana prva u nizu konferencija na visokom nivou u sklopu predsjedanja Hrvatske Evropskom unijom posvećena temi ravnopravnosti spolova. Pozdravljamo izbor teme i zaključke konferencije koji pozivaju na primjenu načela ravnopravnosti u svim javnim politikama. Posebno pozdravljamo pozivanje na sveobuhvatnu primjenu Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) te hitnu ratifikaciju Konvencije br. 190 o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada Međunarodne organizacije rada (ILO Konvencija).

Premda se radi o izuzetno važnoj temi koju je kao takvu prepoznala i EU, te je konferencija održana na visokoj razini, dan joj je puno manji politički značaj od strane Vlade RH u odnosu na konferencije drugih država koje su predsjedale EU. Izostalo je prisustvo političkog vrha, a manjkavost organizacijske strukture očitovala se na način da je odabrano tehnološki neadekvatno mjesto koje pritom ne uvažava potrebe osoba s invaliditetom, te je u potpunosti izostala suradnja, kako u pripremi tako i u sudjelovanju organizacija civilnog društva. U realizaciji i pripremi konferencije nije sudjelovala niti jedna organizacija koja se bavi ženskim pravima, bilo iz Hrvatske, drugih država ili međunarodnih ženskih organizacija i mreža. Predstavnice Evropskog ženskog lobija, najveće evropske mreže ženskih organizacija nisu imale priliku govoriti pojedinačno ili na jednom od panela. Zbog toga je izostala perspektiva žena na tržištu rada kroz iskustva iz evropske i nacionalne prakse i neposrednog rada sa ženama.

Pozivamo Vladu RH da poruke ove konferencije ozbiljno shvati i ugradi u svoje javne politike i strategije. Posebno naglašavamo da dugotrajna briga za starije i nemoćne je odgovornost prije svega države, a inače teret u većini nose žene koje nakon brige za djecu, preuzimaju brigu za starije i nemoćne članove/ice obitelji.

Predsjedavanje Hrvatske Evropskom unijom potrebno je uskladiti s njezinim temeljnim vrijednostima kao što je ravnopravnost spolova. Prvi korak je usvajanje nove Nacionalne politike ravnopravnost spolova koja kasni već pet godina.

U trećem mjesecu izlazi prijedlog Strategije ravnopravnosti spolova EU te očekujemo od Vlade da je aktivno podrži s obzirom na činjenicu predsjedavanja EU. Nadalje, potrebo je ratificirati Konvencija Međunarodne organizacije rada o nasilju i uznemiravanju u svijetu rada.

Na kraju, još jednom naglašavamo važnost osiguravanja uvjeta za potpunu provedbu Istanbulske konvencije u suradnji sa ženskim organizacijama, prije svega kroz osiguranje financijskih sredstava za neometani i neovisan rad skloništa i savjetovališta.