Danas je 25.11.2015., Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

Tražimo od Republike Hrvatske hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). Svrha Konvencije je osigurati sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja: sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran sustav praćenja primjene odredbi Konvencije. Hrvatska je Konvenciju potpisala te ona i sada proizvodi ograničene pravne učinke. Po međunarodnom pravu već sam potpis obavezuje državu da se uzdrži od akata kojima bi postupala suprotno cilju i svrsi ugovora. Stoga, hrvatski sudovi i druga tijela trebaju postojeće zakonodavstvo primjenjivati u smislu ove Konvencije, uzimajući posebno u obzir žene koje su žrtve muškog nasilja – najdrastičnijeg oblika diskriminacije.

Posebno tražimo:

  • odgovarajuće i kontinuirano financiranje rada autonomnih ženskih skloništa, 
  • osnivanje kriznih centara za žrtve silovanja, 
  • odgovarajuće kazneno reguliranje silovanja na način da se ukine kazneno djelo Spolni odnošaj bez pristanka, a da se kazneno djelo Silovanje promijeni na način da osnovni oblik počinjenja bude spolni odnošaj bez pristanka te da osnova za kazneno djelo bude nedobrovoljnost odnosno ne-pristanak, a ne sila ili prijetnja na život ili tijelo
  • poduzimanje potrebnih zakonodavnih i drugih mjera osiguranja provođenja procjene opasnosti za sigurnost žrtve od strane svih nadležnih tijela da bi se upravljalo rizikom od nastupanja smrti, ozbiljnosti situacije i opasnosti od ponovljenog nasilja
  • implementaciju politika koje nalažu nadležnim tijelima, posebno policiji, identificiranje stvarnog agresora u slučajevima nasilja u obitelji kako bi se izbjeglo kontinuirano optuživanje/hapšenje žena koje su žrtve nasilja.

Pošaljite zahtjeve Vladi RH: http://www.potpisujem.org/hr/