Smatrajući da je Vlada najodgovornija za urušavanje temeljnih ženskih ljudskih prava članice Ženske mreže Hrvatske traže da se hitno i bez odlaganja osigura provedba zakonskog prava ženama koje žele ostvariti svoje pravo na prekid trudnoće na zahtjev te da se ujednače cijene i procedure.

Ženska mreža Hrvatske zahtijeva od Vlade RH sljedeće:

1. Od Ministarstva zdravlja jasnu informaciju javnosti o mjerama koje je poduzelo s ciljem osiguranja dostupnog, sigurnog i legalnog pobačaja na zahtjev žene kako bi medicinska usluga u bolnicama i kliničkim centrima, koje sada koriste datu im mogućnost na kolektivno prizivanje savjesti, bila dostupna ženama koje traže prekid trudnoće kako pravo priziva savjesti ne bi dalje ugrožavalo pravo žene da slobodno odlučuje o svom tijelu.

2. Tražimo da Ministarstvo zdravlja osigura učinkovito ostvarivanje zakonskih prava: provedbu mjera, rokove provedbe, imenuje odgovorne osobe za provedbu mjere (u bolnicima i kliničkim centrima) te kontrolu provedbe mjere.

3. Tražimo da Ministarstvo zdravlja osnuje Povjerenstvo za istraživanje povećanja broja spontanih pobačaja u katergoriji ostali pobačaji.

4. Od Ministarstva tražimo da hitno uvede jasnu i transparentne standarde koji će omogućiti statističko praćenje pobačaja s obzirom na razloge prekida trudnoće.

5.Tražimo da se uvede ujednačeni pristup, cijene i procedure u svim zdravstvenim ustanovama.

6. Tražimo da Ministarstvo propiše proceduru pod kojom se neki liječnik može pozvati na priziv savjesti te da priziv savjesti ni na koji način ne ugrozi prava žena i kvalitetu zdravstvene usluge ili dodatno poveća troškove za ženu, jer priziv savjesti je individualno, a ne kolektivno pravo.

Ženska mreža Hrvatske