Ženska mreža Hrvatske u partnerstvu sa 6 lokalnih organizacija za prava žena – Centar za zdravo odrastanje „Idem i ja“ iz Malog Lošinja,  „Domine- organizaciju za promicanje ženskih prava“ iz Splita, „Udrugom HERA“ iz Križevaca, „Centrom za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN” iz Pakraca „Pokretač“ iz  Korenice i „Udrugom žena Romkinja Bolja budućnost“ iz Zagreba, će za vrijeme projekta Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Poziv za prijavu srednjih projekata 2021., analizirati provedbu politike ravnopravnosti spolova odnosno zaštite prava žena u 8 lokalnih sredina iz specifičnih područja ženskih ljudskih prava. 

Nakon zajedničkih edukacija, lokalne organizacije će izraditi analize provedbe politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini iz specifičnih područja kao što su nasilje nad ženama, sudjelovanje žena u politici, ekonomska prava, položaj ruralnih žena. Javne rasprave koje će biti organizirane za prezentaciju pojedinačnih analiza na lokalnoj razini će povezati predstavnice lokalnih organizacija i lokalnih vlasti te će omogućiti raspravu o najboljim rješenjima zaštite prava žena na lokalnoj razini i njihovu prezentaciju široj javnosti. Na kraju projekta organizirat ćemo Konferenciju koja će otvoriti širu javnu raspravu o najboljim modelima primjene politika ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. 

Europska komisija je definirala 3 ključna područja u Strategiji za rodnu ravnopravnost: sloboda od nasilja, rodno ravnopravno gospodarstvo i ravnopravnost u vodećim položajima. Problem nasilja nad ženama, uključujući femcid, je alarmantan te predstavlja osnovnu prepreku za ostvarivanje ravnopravnosti. U Hrvatskoj je 80% nekretnina je u rukama muškaraca, 75% siromašnih su žene. Žene su podzastupljene na mjestima odlučivanja, osobito na lokalnoj razini. Ne postoji analiza lokalnih politika za prava žena vezano za implementaciju načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Trajanje projekta:  1.8.2022. do 31.10.2022.

Vrijednost projekta:  30.000,00 EUR

Kontakt osoba za projekt: Sanja Juras

Web stranica:   http://www.zenska-mreza.hr/

FB stranica:  https://www.facebook.com/ZenskaMrezaHrvatske

Projekt se ne provodi u suradnji s partnerima iz zemalja donatora. 

The European Commission has defined 3 key areas in the Gender Equality Strategy: freedom from violence, gender equality economy and equality in leadership positions. The problem of violence against women, including femcide, is alarming and a major obstacle to equality. In Croatia, 80% of real estate is in the hands of men, 75% of the poor are women. Women are underrepresented in decision-making positions, especially at the local level. There is no analysis of local policies for women’s rights related to the implementation of gender equality principles at the local level.

Women’s Network of Croatiain in partnership with 6 local organizations for women’s rights:  Domine – Organization for Promition of Women’s Rights from Split,  Center for  Helathy Growing Up – Mali Lošinj,  Association Hera from Križevci, Center for Support and Development of Civil Society DELFIN from Pakrac, Pokretač from Korenica and Association of Roma Women Better Future from Zagreb, will during this project analyze implementation of gender equality and protection of women’s rights in 8 local enviroments from specific areas of women’s human rights.

Following joint educations, local organizations will prepare analyzes of the implementation of the gender equality policy at the local level in specific areas such as violence against women, women’s participation in politics, economic rights, and the position of rural women. Public debates that will be organized for the presentation of individual analyzes at the local level will connect representatives of local organizations and local authorities and will enable discussion of the best solutions for the protection of women’s rights at the local level and their presentation to the general public. At the end of the project, we will organize a conference that will open a wider public debate on the best models of applying gender equality policies at the local level.

Duration of the project: 1st August 2022 until 31st October 2022

Project value: EUR 30,000.00

Contact person for the project: Sanja Juras

Website: http://www.zenska-mreza.hr/

FB page: https://www.facebook.com/ZenskaMrezaHrvatske

„Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.“
„The Advocating for Gender Equality at the Local Level project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.“