Ženska mreža Hrvatske započinje online kampanju za usvajanje Nacionalne strategije protiv nasilja nad ženama. Online kampanja je dio šire kampanje Ženske mreže Hrvatske za izmjene zakona, politika i praksi vezano za nasilje nad ženama.

Tražimo:
(1) usvajanje sveobuhvatne Nacionalne strategije protiv svih oblika nasilja nad ženama;
(2) uvođenje femicida kao zasebnog rodno uvjetovanog kaznenog djela u Kazneni zakon i
(3) usvajanje zakona protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja uključujući i femicid, a koji će potpuno izmjestiti nasilje nad ženama iz prekršajne u kaznenu sferu.

Kampanja se provodi u sklopu projekta „Zajedno do strateškog pristupa problemu nasilja nad ženama u Hrvatskoj“ financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za Ad hoc akcijske projekte.