Ženska mreža Hrvatske traži od Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora usvajanje Nacionalne strategije protiv svih oblika nasilja nad ženama, uključujući femicid!

Nacionalna strategija treba jamčiti dosljednu primjenu Istanbulske konvencije te uključiti mjere utemeljene na svim preporukama GREVIO odbora, uključujući:

  • posvećivanje dužne pažnje specifičnoj situaciji žena koje jesu ili mogu biti izložene višestrukoj diskriminaciji, kao što su žene Romkinje, žene s invaliditetom, žene s problemima ovisnosti, migrantkinje i druge različite skupine žena u Hrvatskoj;
  • unapređenje načina prikupljanja, razvrstavanja, obrade i objave podataka o nasilju u obitelji i nasilju prema ženama u skladu s preporukama GREVIO-a, posebice imajući na umu transparentnost istih te da je nužno omogućiti da se svaki pojedini slučaj nasilja može pratiti od trenutka saznanja za nasilje do nakon pravomoćnosti sudskih odluka, kao i unaprjeđenje načina i opsega provođenja relevantnih istraživanja. Kvalitetni podatci i istraživanja osnova su za provedbu analize stanja, koja je pak nužan preduvjet kreiranja svake strategije i mjera na kojima se temelji;
  • uvođenje obveznih programa početnog i stručnog usavršavanja svih pripadnika/-ca sustava za zaštitu žrtava nasilja (posebice policije, pravosuđa, socijalne skrbi), kao i jasnih standarda, smjernica/protokola za procjenu rizika, razmjenu informacija i međuresornu suradnju. Također, potrebno je jasnije definirati uloge, način rada i postizanje ciljeva Koordinacijskog tijela te mu osigurati potrebne ljudske i financijske resurse za rad, uz osiguravanje neovisne procjene poduzetih mjera;
  • izmjene kaznenog i obiteljskog zakonodavstva, u skladu s preporukama GREVIO odbora, a čiji zahtjevi prelaze doseg do sada razmatranih zakonskih izmjena u sklopu radnih skupina aktivnih u Ministarstvu pravosuđa i uprave (Radna skupina za unaprjeđenje zakonodavnog okvira zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) te u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakon). Pritom posebnu pažnju valja posvetiti preporukama koje adresiraju problem (ne)prepoznavanja djece izložene nasilju kao žrtava nasilja;
  • definiranje i standardizaciju svih usluga za žene žrtve nasilja, osiguravanje njihove adekvatne teritorijalne rasprostranjenosti te razrada novog, adekvatnog, dugoročnog modela financiranja (koji će uključivati shemu sufinanciranja od strane jedinica lokalne/područne samouprave).

Ženska mreža Hrvatske provodi online kampanju za usvajanje strateškog pristupa nasilju nad ženama. Online kampanja je dio šire kampanje Ženske mreže Hrvatske za izmjene zakona, politika i praksi vezano za nasilje nad ženama.

Kampanja se provodi u sklopu projekta „Zajedno do strateškog pristupa problemu nasilja nad ženama u Hrvatskoj“ financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za Ad hoc akcijske projekte.