Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u sklopu prvog Poziva za financiranje malih projekta prihvatio projekt Ženske mreže Hrvatske pod nazivom „Zagovaranjem do boljih politika za zaštitu prava žena u Hrvatskoj“.

Očekivani učinak projekta je ojačana zagovaračka/watchdog uloga organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava žena za zagovaranje na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini kroz edukacije, međusobnu suradnju i direktnog sudjelovanje u planiranju, organizaciji i provedbi zagovaračkih aktivnosti vezano za zaštitu ljudskih prava žena.  

Projekt financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške). Trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01.09.2021. do 31.08.2022. i financiran je u iznosu od € 14 993,55